Iedere gebruiker, die de website van Stichting Week van de Longen gebruikt - voor welke doeleinden dan ook - stemt in met het onderstaande. Initiatiefnemers van de Longdagen zijn de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), het Nederlands Respiratoir Samenwerkingsverband (NRS) en het Longfonds. Zij vormen samen Stichting Week van de Longen.

Stichting Week van de Longen behoudt zich het recht voor om een gebruiker de diensten van Weekvandelongen.nl te weigeren of te ontnemen. Stichting Week van de Longen besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website, waarbij benodigde updates van informatie zo snel mogelijk worden doorgevoerd om de meest actuele stand van zaken weer te geven. Desalniettemin is het mogelijk dat op Weekvandelongen.nl onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

Aansprakelijkheid
Stichting Week van de Longen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Stichting Week van de Longen aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Persoonsgegevens
Stichting Week van de Longen legt uw gegevens vast ten behoeve van de Longdagen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Stichting Week van de Longen is gehouden aan de privacy wetgeving. Indien u vragen heeft over de registratie van uw gegevens, kunt u dit aangeven via info@longdagen.nl.

Abstracts
Via weekvandelongen.nl is het mogelijk om een abstract van een onderzoek in te dienen. De indiener maakt hiermee kans om zijn/haar onderzoek te kunnen promoten op de Longdagen. Met het indienen van een abstract gaat de indiener er mee akkoord dat alle informatie in het betreffende abstract beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van de deelnemers en andere geïnteresseerden van de Longdagen. Dit gebeurt op de Longdagen zelf en via weekvandelongen.nl.
 
Verwijzingen/hyperlinks van weekvandelongen.nl
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie en gemak van de bezoekers. Stichting Week van de Longen geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.
 
Verwijzingen/koppelingen naar weekvandelongen.nl
Het is toegestaan koppelingen te maken van andere sites naar weekvandelongen.nl, doch uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

  • Een site mag niet de schijn wekken dat Stichting Week van de Longen de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt.
  • Weekvandelongen.nl mag niet worden ingesloten in een andere site (online frames).
  • Een site mag een link naar weekvandelongen.nl maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren.
  • Een site mag op geen enkele manier het logo van de Week van de Longen gebruiken.
  • Een site mag niet onjuiste informatie over de Longdagen geven.
  • Een site mag niet inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven.

Auteursrecht
Stichting Week van de Longen spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Stichting Week van de Longen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Weekvandelongen is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.
 
E-mails verzonden door Stichting Week van de Longen
De inhoud van e-mail berichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden zonder toestemming is verboden. Stichting Week van de Longen staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Indien u dit bericht per abuis hebt ontvangen, verzoeken wij u contact op te nemen met de verzender ervan en het bericht te verwijderen uit uw bestanden.

Stichting Week van de Longen, januari 2017